POLITIKA E PRIVATISË

Informacioni bazë për mbrojtjen e të dhënave

Kontrolluesi:INNOVACIONES DISRAS, SL // DM Plement co SH.P.K.
Qëllimi:Merrni parasysh kërkesën tuaj.
Legjitimimi:Zbatimi i një kontrate ose pëlqimi nga i interesuari.
Marrësit:Të dhënat nuk do t’u transferohen palëve të treta, përveç rasteve kur detyrohen ligjërisht.
Të drejtat:Ju keni të drejtë të aksesoni, korrigjoni dhe eliminoni të dhënat, përveç detajeve të tjera të të drejtave në informacionin shtesë që mund të gjeni në: QENDRA TREGTARE, BREGU I DIELLIT PN, PRISHTINË, KOSOVË.

E PËRGJITHSHME:

Për qëllime të dispozitave të Rregullores Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave BE 2016/679, datë 27 Prill, nga Parlamenti dhe Këshilli, në Ligjin 3/2018, datë 5 Dhjetor, për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Sigurimin e të Drejtave Digjitale dhe gjithë legjislacionin tjetër aktual, INNOVACIONES DISRAS, SL dëshiron t’ju informojë se është plotësisht në përputhje me legjislacionin aktual për mbrojtjen e të dhënave personale dhe angazhimet për konfidencialitetin në lidhje me biznesin e saj.

INNOVACIONES DISRAS, SL dëshiron t’ju bëjë të vetëdijshëm për ekzistencën e një sistemi të përpunimit të të dhënave që i përket INNOVACIONES DISRAS, SL për qëllime menaxhimi, komunikimi dhe informacioni. Ky sistem përshkruhet në Regjistrin përkatës të Aktiviteteve të Përpunimit për DC.

NIVELET DHE MASAT E SIGURISË:

INNOVACIONES DISRAS, SL_ ka miratuar të gjitha masat e nevojshme për të garantuar sigurinë e informacionit, siç kërkohet nga neni 32 i GDPR, në përputhje me natyrën dhe rrethanat në të cilat përpunohen të dhënat personale për të shmangur ndryshimin, humbjen dhe përpunimin e paautorizuar të tyre. ose akses, sa më shumë që të jetë e mundur me teknologjinë më moderne. Kjo garanton konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e të dhënave.

FUSHA E APLIKIMIT:

Masat e sigurisë që INNOVACIONES DISRAS, SL ka përshkruar në Regjistrin e Aktiviteteve të Përpunimit janë të zbatueshme për të gjitha asetet e sistemit të përpunimit të informacionit për të cilat të dhënat personale përpunohen me qëllim që të pajtohen me legjislacionin aktual për mbrojtjen e të dhënave.

I gjithë personeli i rekrutuar nga INNOVACIONES DISRAS, SL dhe Përpunuesit e tij të të Dhënave kërkohet të respektojnë këtë legjislacion, duke i kushtuar vëmendje të veçantë roleve dhe detyrimeve të tyre, duke përfshirë detyrën e fshehtësisë, e cila do të përcaktohet siç duhet nga INNOVACIONES DISRAS, SL.

MBLEDHJA E TË DHËNAVE:

Pranimi i këtyre termave dhe kushteve nënkupton mbledhjen e të dhënave të caktuara nga përdoruesi, të cilat janë thelbësore për ofrimin e shërbimeve që mund të kërkohen personalisht duke përdorur formularët ose nga faqja e internetit. Përdoruesi do të informohet siç duhet për të drejtat e tij kur të mblidhen këto të dhëna.

Ne kërkojmë nga klientët dhe përdoruesit tanë të na informojnë sa më shpejt të jetë e mundur për çdo ndryshim ose korrigjim në të dhënat e tyre personale për të siguruar që informacioni në sistemin tonë të përpunimit të jetë gjithmonë aktual.

PËRGJEGJËSI E PËRBASHKËT:

Të dhënat e marra për të menaxhuar faqen e internetit xk.otostick.com do të jenë minimumi i nevojshëm për të ofruar shërbimin tonë. DM Plement co SH.P.K. dhe INNOVACIONES DISRAS, SL do të përcaktojë mjetet e përpunimit të të dhënave dhe do të detyrojë këdo që është përgjegjës për përpunimin e tyre me detyrimet sipas dispozitave të legjislacionit aktual dhe çdo dispozite apo rregulloreje tjetër që mund të zbatohet në mënyrë të barabartë.

DM Plement co SH.P.K. nuk do të ndajë, zbatojë ose përdorë të dhënat në të cilat ka akses, ose t’i përpilojë ato, për asnjë qëllim tjetër përveç atij të specifikuar nga dhe për INNOVACIONES DISRAS, SL.

TRANSFERIMI NDËRKOMBËTAR I TË DHËNAVE:


DM Plement co SH.P.K. për çështjen e të dhënave personale që i përkasin, mund të transferojë të dhëna tek INNOVACIONES DISRAS S.L. në rrjedhën e biznesit të saj.
Duke përdorur shërbimet tona, ju e kuptoni se të dhënat tuaja personale mund të transferohen në kompani të jashtme, të detajuara më parë, sipas kushteve të shënuara në këtë Politikë të Privatësisë.

OBJEKTIVI: SHTRIRJA E TË DREJTAVE:

Për të ushtruar të drejtat e aksesit, kundërshtimit, korrigjimit, anulimit, eliminimit ose kundërshtimit, transportueshmërisë dhe kufizimit të përpunimit, kontaktoni DM Plement co SH.P.K., me seli në QENDRA TREGTARE, BREGU I DIELLIT PN, PRISHTINË, KOSOVË, me shkrim ose duke dërguar një email në: kosovo@otostick.com. Ju, gjithashtu, mund të paraqisni një kërkesë përpara Agjencisë Spanjolle të Mbrojtjes së të Dhënave (AEPD) ose përpara INNOVACIONES DISRAS, SL, C/ LOS PEDREGALES 66 (POL. IND. SAN ISIDRO) DON BENITO, 06400, BADAJOZ, SPAIN.

Pëlqimi:

Përdoruesi do të japë pëlqimin, kështu që DM Plement co SH.P.K. // INNOVACIONES DISRAS S.L mund të përdorë të dhënat e tyre personale për  qëllime të e-commerce (apo tregtisë elektronike) dhe, në këtë mënyrë, të përmbushë siç duhet shërbimet e kontraktuara, të ndajë imazhe në mediat sociale.

Komunikimet tregtare do të dërgohen, siç përcaktohet në nenin 21.2 të ligjit 34/2002, datë 11 korrik, për shërbimet e shoqërisë së informacionit dhe tregtinë elektronike, sa herë që të dhënat personale të marra nga DM Plement co SH.P.K. janë marrë në mënyrë të ligjshme dhe këto komunikime i referohen produkteve të ngjashme me ato të kontraktuara më parë. Po kështu, dërgimi i një sondazhi cilësor autorizohet për të vlerësuar shërbimin e ofruar.

Plotësimi i formularit në faqe ose dërgimi i e-maileve ose komunikimeve të tjera në xk.otostick.com nënkupton pëlqimin e qartë të përdoruesit që të dhënat e tij personale të përfshihen në sistemin e sipërpërmendur të përpunimit që i përket DM Plement co SH.P.K. // INNOVACIONES DISRAS S.L

TRANSFERTAT NË PALËT E TRETA:

As INNOVACIONES DISRAS, SL apo DM Plement co SH.P.K. nuk do të transferojë të dhënat personale pa marrëveshje të qartë nga pronarët e tyre – pëlqimi duhet të merret çdo herë: Të dhënat transferohen vetëm për qëllimin e shënuar dhe me pëlqimin e përdoruesit ose klientit.

KONFIDENCIALITETI DHE SEKRETI PROFESIONAL:

Të dhënat e mbledhura nga e gjithë korrespondenca private midis INNOVACIONES DISRAS, SL dhe klientëve ose përdoruesve të tyre do të përpunohen nën konfidencialitetin më të rreptë. në përputhje me dispozitat e legjislacionit aktual.

Për më tepër, çdo informacion i shkëmbyer nga palët, çdo informacion që ato bien dakord është i së njëjtës natyrë dhe çdo informacion që lidhet me përmbajtjen e këtij informacioni do të konsiderohet gjithashtu konfidencial. Shikimi i të dhënave në internet nuk nënkupton qasje të drejtpërdrejtë në to, përveç nëse ka pëlqim të shprehur nga pronari në çdo rast.

Ne rekomandojmë që klientët të mos u japin palëve të treta hyrjen, fjalëkalimin ose numrin e tyre të referencës që krijohen në mënyrë të rastësishme automatikisht. Gjithashtu, kjo organizatë nuk ruan të dhëna të fjalëkalimeve, duke siguruar kështu mbrojtjen e sekretit profesional të klientit/përdoruesit.

NDRYSHIMET NË POLITIKËN E SIGURISË DHE TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE:

INNOVACIONES DISRAS, SL rezervon të drejtën të modifikojë politikën e sigurisë dhe të mbrojtjes së të dhënave për ta përshtatur atë me ndryshimet legjislative ose juridike, si dhe ato që rezultojnë nga ndryshimet e kodit në këtë çështje, ose për shkak të vendimeve strategjike të korporatës. Këto ndryshime hyjnë në fuqi në datën kur modifikimi publikohet në faqen e internetit INNOVACIONES DISRAS, SL.

ADRESA E KONTAKTIT:

Faqja e internetit www.xk.otostick.com menaxhohet nga DM Plement co SH.P.K.

Sistemi i përpunimit të informacionit i krijuar ndodhet në adresën e biznesit, e krijuar për qëllimet e këtij Mohimi Ligjor në C/ LOS PEDREGALES 66 (POL. IND. SAN ISIDRO) DON BENITO, 06400, BADAJOZ, SPAIN; dhe nën mbikëqyrjen e kontrolluar të INNOVACIONES DISRAS, SL dhe DM Plement co SH.P.K. që marrin përsipër përgjegjësinë për përdorimin e masave teknike dhe organizative të sigurisë për të mbrojtur konfidencialitetin dhe integritetin e informacionit. Kjo është në përputhje me Rregulloren Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (BE) 2016/679, datë 27 Prill, nga Parlamenti dhe Këshilli, Ligji Organik 3/208, datë 5 Dhjetor, për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Sigurimin e të Drejtave Digjitale dhe të gjithë legjislacionin tjetër aktual kombëtar. dhe të gjithë legjislacionin tjetër në fuqi.

INNOVACIONES DISRAS, SL në përputhje me Ligjin 34/2002, për Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit dhe Tregtinë Elektronike, dëshiron t’ju informojë se një pranim i përgjithshëm i këtij Ligji përfshin dhënien e informacionit përmes këtij mediumi midis shërbimeve. Në çdo rast, Rregullorja Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (BE) 2016/679, datë 27 Prill, nga Parlamenti dhe Këshilli, Ligji Organik 3/2018, datë 5 Dhjetor, për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Sigurimin e të Drejtave Dixhitale dhe të gjithë legjislacionin aktual kombëtar të mbetur dhe projektligjet janë të zbatueshme për këtë çështje. Kjo është veçanërisht e vërtetë për marrjen e të dhënave personale, informacionin për palët e interesuara dhe krijimin dhe mirëmbajtjen e përpunimit të të dhënave personale.

Bio-Pharm Sh.P.K.

Official Distributor
Otostick Australia
louis reingold is the world's best human