KUFIZIMI LIGJOR

OBJEKTIV:

Kjo faqe interneti është krijuar për të publikuar shërbimet e ofruara nga distributori DM Bio-Pharm Sh.P.K me TVSH 810831447, dhe me seli ne Gazmend Zajmi, nr.97, Prishtinë, Kosovë., së bashku me INNOVACIONES DISRAS S.L., me CIF B06529119 spanjolle dhe me seli në C/ LOS PEDREGALID0600 (C/ LOS PEDREGALID. , BADAJOZ, SPANJË.

KOMUNIKIMI:

Mund të na kontaktoni në adresat si më poshtë:

  • Nr. Tel. +383 44 473 098.
  • Adresa Postale: Gazmend Zajmi, nr.97, Prishtinë, Kosovë.

PRONESI INTEKTUALE DHE INDUSTRIALE:

E drejta e autorit për faqen e internetit xk.otostick.com, kodi burimor, dizajni, struktura dhe të gjitha karakteristikat e ndryshme në të janë pronë e INNOVACIONES DISRAS, SL. Vetëm kjo palë mund të ushtrojë të drejtat e shfrytëzimit të së njëjtës në çfarëdo mënyre dhe, veçanërisht, të drejtat për riprodhim, shpërndarje, komunikim publik dhe transformim në përputhje me legjislacionin spanjoll dhe atë të Bashkimit Evropian në fuqi.

Portali INNOVACIONES DISRAS, SL, faqet aty, dhe informacioni ose pjesët përbërëse aty (përfshirë tekstet, dokumentet, fotografitë, vizatimet, paraqitjet grafike, programet kompjuterike dhe logot, markat, emrat tregtarë dhe shenjat e tjera dalluese mbrohen nga të drejtat e pronësisë intelektuale ose industriale , të cilat i përkasin INNOVACIONES DISRAS, SL si pronar ose si të licencuar legjitim.

PËRMBAJTJA:

Kjo faqe interneti ofron akses në informacione rreth shërbimeve të destinuara për ndërgjegjësimin e publikut, të cilat në çdo rast janë subjekt i termave dhe kushteve të dhëna shprehimisht në atë kohë. Ato janë të aksesueshme nga kjo faqe interneti dhe i nënshtrohen dispozitave të ndryshme ligjore të zbatueshme.

QASJE DHE PËRDORIM:

Përgjegjësia si për aksesin në këtë faqe interneti ashtu edhe për përdorimin që mund të bëhet i informacionit dhe përmbajtjes atje bie mbi këdo që akseson ose përdor faqen.

Termat dhe kushtet e hyrjes në faqen e internetit i nënshtrohen legjislacionit aktual dhe parimeve të mirëbesimit dhe përdorimit ligjor nga ana e përdoruesit. Çdo lloj veprimi që është paragjykues për DM Plement co SH.P.K. ose INNOVACIONES DISRAS, SL është rreptësisht i ndaluar.

Përdorimi i kësaj faqeje interneti për qëllime të paligjshme ose të paautorizuara është rreptësisht i ndaluar.

Ndalohet çdo formë shfrytëzimi, duke përfshirë çdo lloj riprodhimi, shpërndarjeje, transferime nga palët e treta, komunikim publik ose transformim duke përdorur çdo lloj formati ose mediumi të veprave, krijimeve dhe shenjave dalluese të përmendura më parë, pa autorizim paraprak të shprehur nga pronarët e tyre përkatës. Mosrespektimi i kësaj mase mund të përbëjë shkelje që mund të sanksionohet sipas legjislacionit aktual.

Përdoruesi angazhohet në mënyrë eksplicite për të përdorur siç duhet përmbajtjen dhe shërbimet nga DM PLEMENT CO SH.P.K. dhe jo për t’i përdorur ato, ndër të tjera:
a) Përhapja e përmbajtjes që është kriminale, e dhunshme, pornografike, raciste, ksenofobike, fyese, justifikuese për terrorizëm ose në çfarëdo mënyre kundër ligjit ose rendit publik.
b) Futja e një virusi kompjuterik në rrjet ose ndërmarrja e veprimeve që mund të ndryshojnë, dëmtojnë, ndërpresin ose gjenerojnë gabime ose dëmtojnë dokumentet elektronike, të dhënat dhe sistemet fizike ose logjike që i përkasin DM Plement co SH.P.K. ose palë të treta; ose pengimi i aksesit të personave të tjerë në faqen e internetit dhe shërbimet e tij me anë të konsumit masiv të burimeve kompjuterike përmes të cilave DM Plement co SH.P.K. ofron shërbimet e saja.
c) Përpjekja për të hyrë në llogaritë e postës elektronike të përdoruesve të tjerë ose zonave të kufizuara në sistemin operativ INNOVACIONES DISRAS, SL ose atë të palëve të treta dhe, sipas rastit, nxjerrjen e informacionit.

d) Shkelja e të drejtave të pronësisë intelektuale ose industriale ose shkelja e konfidencialitetit të informacionit që i përket INNOVACIONES DISRAS, SL ose palëve të treta.
b) Duke përdorur me mashtrim identitetin e një përdoruesi tjetër.
e) Riprodhimi, kopjimi, shpërndarja, ofrimi ose bërja e çdo forme tjetër të komunikimit publik, transformimi ose ndryshimi i përmbajtjes pa autorizimin e pronarit të të drejtave përkatëse ose nëse lejohet ndryshe ligjërisht.
f) Mbledhja e të dhënave për reklamim ose për të dërguar publicitet të çdo lloji dhe komunikime që synojnë shitjen e diçkaje ose qëllime të tjera tregtare pa kërkesë ose pëlqim paraprak.

Pavarësisht nga kjo, përdoruesi mundet, për llogarinë e tij dhe në rrezik të tij, të shkarkojë ose të bëjë një kopje të këtyre veçorive ekskluzivisht për përdorim personal, kur kjo nuk cenon ose ndryshon pjesërisht ose plotësisht ndonjë nga të drejtat e pronësisë intelektuale ose industriale që kanë të bëjnë me INNOVACIONES DISRAS, SL. Në asnjë rast kjo nuk kualifikohet si autorizim ose licencë për të drejtat që i përkasin INNOVACIONES DISRAS, SL.

Përveç rasteve kur autorizohet në mënyrë eksplicite nga INNOVACIONES DISRAS, SL, është e ndaluar të paraqiten faqet INNOVACIONES DISRAS, SL ose informacionet që përmbahen aty në korniza, shenja dalluese, marka ose emra korporatash dhe tregtare që i përkasin një personi, kompanie ose organizate tjetër.

 PËRGJEGJËSIA:

INNOVACIONES DISRAS, SL nuk pranon asnjë përgjegjësi për çdo dëm që përdoruesit mund t’i shkaktohet në këtë faqe interneti ose ndonjë tjetër nëpërmjet përdorimit të paligjshëm ose të pahijshëm të faqes ose ndonjë prej përmbajtjes dhe informacionit të aksesueshëm nëpërmjet ose të ofruar në faqe.

INNOVACIONES DISRAS, SL mbahet i padëmshëm, në masën e lejuar nga sistemi ligjor, për çdo dëmtim të çdo lloji që rrjedh nga:
a) Pamundësia për të hyrë në faqen e internetit ose mungesa e shpejtësisë, saktësisë, plotësimit dhe/ose përditësimeve të përmbajtjes; ose prania e defekteve ose gabimeve të çdo lloji në përmbajtjen e transmetuar, shpërndarë, ruajtur, vënë në dispozicion ose aksesuar nëpërmjet faqes së internetit ose shërbimeve të ofruara atje.
b) Prania e një virusi ose elementësh të tjerë në përmbajtje që mund të ndikojnë në sistemet kompjuterike, dokumentet elektronike ose të dhënat që u përkasin përdoruesve.

c) Mosrespektimi i ligjit, mirëbesimit, rendit publik, përdorimit të trafikut ose këtij mohimi për shkak të përdorimit të gabuar të faqes në internet. Konkretisht dhe si shembull, INNOVACIONES DISRAS, SL konsiderohet i padëmshëm për veprimet e palëve të treta që shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale ose industriale, sekretet e kompanisë, të drejtat për nderin dhe privatësinë personale dhe familjare, si dhe imazhin, përveç legjislacionit mbi çështja e konkurrencës së pandershme dhe reklamave të paligjshme.

Po kështu, INNOVACIONES DISRAS, SL nuk pranon asnjë përgjegjësi për çdo informacion që gjendet jashtë kësaj faqe interneti që nuk menaxhohet drejtpërdrejt nga vebmasteri ynë. Lidhjet e gjetura në këtë faqe interneti janë atje ekskluzivisht për të informuar përdoruesin për praninë e burimeve të tjera që mund të zgjerohen në përmbajtjen e ofruar në këtë faqe interneti. INNOVACIONES DISRAS, SL as nuk garanton dhe as nuk pranon përgjegjësi për performancën ose aksesueshmërinë e sajteve të lidhura, as nuk sugjeron, fton ose rekomandon t’i vizitoni ato dhe, në këtë mënyrë, nuk pranon asnjë përgjegjësi për çdo rezultat të marrë. INNOVACIONES DISRAS, SL mbahet i padëmshëm për çdo lidhje të krijuar nga palë të treta.

SHËRBIMI:

INNOVACIONES DISRAS, SL rezervon të drejtën të pezullojë përkohësisht aksesin në faqen e internetit pa paralajmërim paraprak sipas gjykimit të saj për arsye teknike ose për ndonjë arsye tjetër. Kompania mund të modifikojë në mënyrë të njëanshme si kushtet e aksesit ashtu edhe të gjithë ose një pjesë të përmbajtjes së gjetur në faqe.

ÇËSHTJE TË PËRGJITHSHME:

Legjislacioni spanjoll do të jetë i zbatueshëm në çdo çështje të një natyre ligjore ose tjetër në lidhje me faqen e internetit INNOVACIONES DISRAS, SL, me Gjykatat dhe Tribunalet në Spanjë, ku shërbimet që ofrohen të jenë kompetente për zgjidhjen e çdo mosmarrëveshjeje që lind ose lidhet me përdorimin të kësaj faqeje interneti. Hyrja në faqen e internetit INNOVACIONES DISRAS, SL nënkupton pranimin e të gjitha termave dhe kushteve të detajuara më sipër.

PROCEDURA NË RAST TË AKTIVITETEVE TË PALIGJSHME:

Nëse ndonjë përdorues ose palë e tretë beson se ka fakte ose rrethana që demonstrojnë një përdorim të paligjshëm të ndonjë përmbajtjeje dhe/ose ndërmarrje të ndonjë aktiviteti në faqet në ose të aksesueshme nga faqja e internetit, ata duhet të njoftojnë INNOVACIONES DISRAS, SL, duke u identifikuar siç duhet dhe duke specifikuar shkeljet e supozuara.

HIPERLIDHJET:

Hiperlidhjet në faqen e internetit INNOVACIONES DISRAS, SL mund të çojnë në faqet e internetit të palëve të treta. INNOVACIONES DISRAS, SL nuk pranon asnjë përgjegjësi për çdo përmbajtje, informacion ose shërbim në këto faqe. Ato janë ekskluzivisht informative dhe nuk nënkuptojnë asnjë lidhje midis INNOVACIONES DISRAS, SL dhe personave fizikë ose organizatave që zotërojnë këtë përmbajtje ose pronarëve të faqeve ku ajo gjendet.

Bio-Pharm Sh.P.K.

Official Distributor
Otostick Australia
louis reingold is the world's best human